VERTIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS
(2022 m. ...................... ..... d. redakcija)


I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAISYKLIŲ SĄVOKOS
1. Pardavėjas šių Taisyklių prasme yra vertimų biuras UAB „AIRV“, juridinio asmens kodas: 134819573 (toliau - Pardavėjas), kuris teikia Pirkėjui vertimo ir su tuo susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos).
2. Pirkėjas šių Taisyklių prasme yra fizinis asmuo, kuris kreipėsi į Pardavėją dėl vertimo ar susijusių paslaugų teikimo (toliau - Pirkėjas).
3. Šios elektroninės UAB „AIRV“ vertimo paslaugų teikimo ir užsakymo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

II. PASLAUGŲ SUTARTIES SUDARYMAS
4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas pateikia Pirkėjui Paslaugų užsakymą ir iki Paslaugų teikimo apmoka Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, prieš tai savarankiškai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

III. PASLAUGŲ SUTARTIES OBJEKTAS
5. Pardavėjas pagal Pirkėjo užsakymą, pagal individualiai suderintą terminą, įkainį įsipareigoja suteikti Paslaugas (išversti Pirkėjo pateiktus tekstus į jo pageidaujamą kitą kalbą ir perduoti vertimą Pirkėjui), o Pirkėjas įsipareigoja Paslaugas apmokėti iš anksto pagal Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą ir priimti iš Pardavėjo vertimą.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6. Pardavėjas įsipareigoja ir, ar garantuoja:
6.1. Atlikti vertimus iki su Pirkėju individualiai suderintos dienos ir, ar valandos;
6.2. Visais būdais stengtis užtikrinti tinkamą vertimo kokybę, atsižvelgti į Pirkėjo pateiktus reikalavimus;
6.3. Pirkėjui raštu pareiškus pretenzijas dėl vertimo kokybės, neatlygintinai pašalinti trūkumus per papildomai abipusiai suderintą terminą;
6.4. Užtikrinti iš Pirkėjo sutarties (užsakymo) vykdymo metu gautos ir su sutarties (užsakymo) vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą;
6.5. Po atsiskaitymo už Paslaugas Visos nuosavybės teisės į originalų išverstą ir Pirkėjui perduotą tekstą priklauso Pirkėjui;
6.6. Pirkėjui raštu prašant Pardavėjas kartu su vertimu privalo grąžinti Pirkėjui jo pateiktą vertimui teksto rašytinę formą;
6.7. Pardavėjo atsakomybė negali viršyti Pirkėjo pateiktų vykdymui darbų (Paslaugų) vertės (kainos).
7. Pirkėjas įsipareigoja ir, ar garantuoja:
7.1. Pardavėjui prašant, pateikti informaciją ir medžiagą, susijusią su verčiamu tekstu (naudojama terminologija ir kita medžiaga, galinti būti naudinga ir reikalinga vertėjui, kuri padėtų užtikrinti vertimo darbų kokybę), esant prašymui kitaip, visapusiškai bendradarbiauti su Pardavėjo vertėju;
7.2. Priimti iš Pardavėjo teksto vertimą nustatytu laiku ir savalaikiai (iš anksto, elektroniniu paštu ar kitu būdu gavus PVM sąskaitą-faktūrą) atsiskaityti už Paslaugas;
7.3. Savarankiškai perduodamas Pardavėjui informaciją ir, ar dokumentus, kuriuose yra Pirkėjo asmens duomenų Pirkėjas kartu privirtina savo sutikimą, kad tokius duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo sutarties (užsakymo) vykdymo, Paslaugų teikimo ir, ar atsiskaitymo tikslais;
7.4. Savarankiškai perduodamas Pardavėjui informaciją ir, ar dokumentus, kuriuose yra trečiųjų asmenų asmens duomenų, Pirkėjas tuo pačiu patvirtina, kad turi atitinkamus trečiųjų asmenų sutikimus ir leidimus tokius duomenis turėti, perduoti ir leisti juos tvarkyti Pardavėjui, Pirkėjo sutarties (užsakymo) vykdymo, Paslaugų teikimo ir, ar atsiskaitymo tikslais.

IV. UŽSAKYMO PATEIKIMO IR VYKDYMO TVARKA
8. Paslaugas Pirkėjas gali užsakyti žodžiu (fiziškai atvykęs į Pardavėjo biurą ar telefonu), taip pat raštu ar elektroniniu paštu, nurodydamas preliminarų pageidaujamą Paslaugų terminą ir į kokią ir iš kokios kalbos pageidauja gauti vertimą bei kitą, Pirkėjo manymu, svarbią informaciją. Užsakymus Pirkėjas gali pateikti ir per elektroninę Pardavėjo paslaugų užsakymo sistemą. Pateikiant užsakymus elektroninėje vertimų užsakymų sistemoje Pirkėjas turi įsitikinti, kad teisingai nurodė visus užsakymo duomenis ir teisingai pasirinko užsakomas paslaugas. Jeigu Pirkėjas neteisingai suformuoja užsakymą tai nėra Pardavėjo atsakomybė. Elektroninėje vertimų užsakymų sistemoje užsakytos paslaugos gali būti koreguojamos abipusiu sutarimu. Pirkėjui netinkamai užsakius paslaugas ir Pardavėjui atsisakius jas atlikti bei nerandant bendro sutarimo, Pirkėjui grąžinami pinigai.
9. Šalims susitarus dėl Paslaugų, Pirkėjas pateikia Pardavėjui tekstus vertimui, šalių sutartu būdu – elektroniniu paštu, faksu, registruotu paštu, įteikia Pardavėjui pasirašytinai arba Pardavėjas pasirašytinai paima tekstus pats arba per kurjerį Pirkėjo nurodytoje vietoje.
10. Siųsdamas tekstus elektroninėmis priemonėmis Pirkėjas privalo įsitikinti, kad Pardavėjas siųstą informaciją ar dokumentus gavo. Pardavėjas, gavęs tekstą iš Pirkėjo turi pranešti apie tai Pirkėjui.
11. Šalims suderinus Paslaugų apimtį, kalbą, terminus, Pardavėjas elektroninėmis priemonėmis informuoja Pirkėją apie priimtą užsakymą. Pardavėjo nurodytas sąlygas Pirkėjas privalo patvirtinti raštu arba apmokėdamas Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą už Paslaugas, t. y. Pirkėjas atlikdamas mokėjimą Pardavėjui pagal Pardavėjo iš anksto pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą patvirtina, kad užsakymą patvirtina, su Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.
12. Paslaugų suteikimo terminai yra skaičiuojami pagal individualų susitarimą su Pirkėju, dienomis ar valandomis.
13. Pirkėjas taip pat patvirtina savo supratimą, jog tam tikrų Pardavėjo paslaugų suteikimui reikalingos trečiųjų asmenų paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant tokia paslauga, kaip pavyzdžiui, notarinis dokumento patvirtinimas ar kt.), dėl to Pardavėjas nėra atsakingas už tokių trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų terminus, kadangi jie nuo Pardavėjo nepriklauso ir Pardavėjas už tai neatsako.
14. Terminas Paslaugų suteikimui yra skaičiuojamas nuo teksto gavimo ir užsakymo patvirtinimo momento (jei užsakymo terminas skaičiuojamas valandomis) arba dienos (jeigu užsakymo terminas skaičiuojamas dienomis), jeigu individualiai raštu nėra susitarta kitaip.
15. Jeigu Pardavėjas dėl bet koki priežasčių prognozuoja, kad nustatytais terminais negalės suteikti Paslaugų, Pardavėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją ir nurodyti kitą, galimą Paslaugų suteikimo terminą. Atitinkamai Pirkėjas turi teisę patvirtinti naują terminą arba atsisakyti Paslaugų, apmokėdamas proporcingą faktiškai įvykdytų Paslaugų dalį, jeigu jos buvo pradėtos teikti.
16. Esant poreikiui, šalys dėl papildomų redaktoriaus, konsultanto-specialisto, maketavimo paslaugų atlikimo ir terminų susitaria atskirai, raštu.
17. Suteikus Paslaugas Pardavėjas perduoda Pirkėjui vertimo tekstus (Paslaugų rezultatą) jo pageidaujamu būdu – elektroniniu paštu, registruotu paštu, per kurjerį, pasirašytinai. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja savo lėšomis apmokėti siuntimo išlaidas.
18. Pirkėjas privalo per 5 darbo dienas nuo teksto vertimų išsiuntimo raštu ar elektroniniu paštu patvirtinti Paslaugų suteikimo faktą/vertimo tekstų gavimo faktą arba pareikšti pastabas dėl vertimo.
19. Jeigu Pirkėjas vengia nurodytais terminais patvirtinti teksto vertimo gavimą, o Pardavėjas gali įrodyti, kad vertimo tekstus Pirkėjui perdavė ar išsiuntė, tai yra laikoma, kad Pirkėjas vertimą gavo. Atitinkamai, jei Pirkėjas nustatytą terminą nepateikia Pardavėjui pretenzijų dėl Paslaugų, o Pardavėjas gali įrodyti, kada tiksliai vertimo tekstus Pirkėjui perdavė ar išsiuntė, yra laikoma, kad Pirkėjas jokių pretenzijų neturi.
20. Jei Pirkėjas laiku ir tinkamai raštu ar elektroniniu paštu informuoja Pardavėją apie vertimo Paslaugų trūkumus, Pardavėjas per savo objektyviai nustatytą (objektyviai reikalingą, atsižvelgiant į reikalingų korekcijų apimtį ir einamųjų darbų krūvį, terminus, kt.) papildomą terminą, vieną kartą po Paslaugų suteikimo, neatlygintinai privalo pašalinti trūkumus. Dėl to Pirkėjas įsipareigoja visas pastabas pareikšti per Taisyklėse nustatytą terminą, viena kartą, visa apimtimi, kadangi vėliau ar dalimis, ne pilnai pareikštos pastabos nepriimamos, t. y. Pardavėjas nesavalaikiai pareikštų trūkumų šalinimo neatlygintinai neatlieka, nebent šalys raštu individualiai susitartų kitaip.
21. Pirkėjo rašytiniu prašymu, dėl Paslaugų rezultato perdavimo šalys gali pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą.
22. Pirkėjo rašytiniu prašymu Pardavėjas gali pateikti suteiktų Paslaugų per konkretų laikotarpį ataskaitą.

V. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA
23. Vertimo Paslaugų įkainiai ir kitų paslaugų kainos derinamos su Pirkėju užsakymo pateikimo metu pagal Pardavėjo nustatytus vertimo Paslaugų įkainius (priklausomai nuo kalbos ir vertimo apimties), pagal Pardavėjo nustatytą Kainoraštį. Nurodytas Kainoraštis Pirkėjui standartiškai nėra siunčiamas ir reikalingų vertimo Paslaugų kaina suderinama su Pirkėju pagal konkretų užsakymą už kurį iš anksto išrašoma PVM sąskaitą-faktūrą. Tačiau Pirkėjo rašytiniu prašymu Pardavėjo Kainoraštis Pirkėjui gali būti atsiųstas elektroniniu paštu.
24. Išversto teksto redaktoriaus, konsultanto-specialisto bei maketavimo paslaugos į vertimo kainą neįskaičiuotos ir derinamos abipusiai raštu.
25. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas Pirkėjo pateiktus dokumentus su vertimu pateikia notarui tvirtinti.
26. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, jog tam tikrų paslaugų teikimui yra taikomi papildomi trečiųjų asmenų paslaugų įkainiai (įskaitant, bet neapsiribojant tokia paslauga, kaip pavyzdžiui, notarinis dokumento patvirtinimas ar kt.). Dėl to užsakydamas minėtas trečiųjų asmenų paslaugas, Pirkėjas, savo lėšomis, įsipareigoja apmokėti ir tokių trečiųjų asmenų paslaugų išlaidas Pardavėjui. Šios išlaidos yra įtraukiamos į Pardavėjo Pirkėjui pateikiamą PVM sąskaitą – faktūrą. Pardavėjas, Pirkėjui reikalingų trečiųjų asmenų paslaugų kainą aptaria su Pirkėju iš anksto, prieš išrašant PVM sąskaitą-faktūrą. Aiškumo dėlei šalys pažymi, jog PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimas atitinkamai reiškia Pirkėjo patvirtinimą apie Pardavėjo Paslaugų užsakymą, bei patvirtinimą ir sutikimą su sąskaitoje nurodyta trečiųjų asmenų paslaugų kaina.
27. Pardavėjas be atskiro įspėjimo vienašališkai bet kada turi teisę keisti Paslaugų Kainoraščio kainas, tačiau tik užsakymams, kuriuos Pirkėjas pateikia ateityje, t. y. nauja kaina netaikoma toms vertimo Paslaugoms, kurios yra užsakytos ir abipusiai patvirtintos iki kainų pakeitimo dienos.
28. Pardavėjas pradeda teikti Paslaugas (vykdyti užsakymą) tik po to kai gauna Pirkėjo apmokėjimą pagal išankstinę PVM sąskaitą-faktūrą. Jei Pirkėjas per sąskaitoje nurodytą terminą neatsiskaito su Pardavėju, yra laikoma, jog Pirkėjas užsakymo nepatvirtina (atsisako).

VI. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
29. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Pirkėjai teikdami užsakymą Pardavėjui patvirtina savo supratimą, jog jiems yra žinoma ir jie yra tinkamai informuoti, kad jų ar jų pateikti asmens duomenys, nurodyti pateikiant užsakymą, pateikti užsakymo vykdymui, gauti vykdant užsakymą, yra tvarkomi leistinai ir tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
30. Duomenų valdytojai šių Taisyklių prasme laikomi Pirkėjas ir Pardavėjas.
31. Duomenų tvarkymo tikslas: Pirkėjo vertimo užsakymo vykdymas, atsiskaitymas už vertimo paslaugas, Pardavėjo mokestinių prievolių vykdymas.
32. Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: (i) Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Pirkėjo užsakymą ar sutartį, kurios Šalis yra pats duomenų subjektas (Pirkėjas); ir (ii) reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant Pardavėjo ir, ar Pirkėjo atstovo teisėtų interesų (t. y. sudaryti ir vykdyti Pirkėjo užsakymą), kai duomenų subjektas yra Pirkėjo atstovas teikiantis vertimo užsakymą.
33. Užsakymo sudarymui tvarkomi asmens duomenys: (i) kai Pirkėjas yra pats tų duomenų subjektas – duomenys, kurie reikalingi sąskaitos-faktūros už vertimo paslaugas išrašymui, t. y. vardas, pavardė, telefono numeris ir, ar elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris; (ii) kai duomenų subjektas yra Pirkėjo atstovas - jo vardas, pavardė, pareigos, parašas, atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento duomenys.
34. Užsakymo vykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys: (i) Pirkėjo perduodami ar Pardavėjo savarankiškai surenkami užsakymo vykdymui t. y. Paslaugų suteikimui, Pirkėjo asmens duomenys; (ii) Pirkėjo perduodami ar Pardavėjo savarankiškai surenkami užsakymo vykdymui t. y. Paslaugų suteikimui, privalomi dokumentai, informacija ar kiti duomenys, kuriuose gali būti Pirkėjo ir, ar trečiųjų asmenų asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenų.
35. Duomenų tvarkymo terminas: dėl Pirkėjo užsakymo, Pirkėjo perduoti ar Pardavėjo savarankiškai surinkti duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose (pavyzdžiui, buhalterinei apskaitai ir mokestiniam atskaitingumui galiojančiuose teisės aktuose ir, ar kt.). Terminai gali būti pratęsti tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir, ar kompetentingos institucijos nurodymu.
36. Duomenų gavėjai (tretieji asmenys): (i) dėl Pirkėjo užsakymo gauti ar Pardavėjo savarankiškai surinkti duomenys be atskiro sutikimo gali būti perduodami Pardavėjo darbuotojams ir, ar vertimo paslaugas Pardavėjui individualiai teikiantiems tretiesiems asmenims, Pardavėjo ir vertėjo paslaugų sutarties pagrindu; (ii) valstybinėms įstaigoms ar institucijoms, jei yra gautas teisėtas, privalomas rašytinis nurodymas; (iii) buhalterines paslaugas Pardavėjui teikiantiems tretiesiems asmenims, Pardavėjo ir buhalterinės paslaugas teikiančios šalies sutarties pagrindu (t. y. ši Taisyklių sąlyga ir užsakymo sudarymas pagal šių Taisyklių sąlygas, yra laikoma tinkamu sutikimu).
37. Duomenų sauga: Pardavėjo ir Pirkėjo sutartiniuose santykiuose taikoma Pardavėjo interneto tinklapyje Pirkėjui laisvai prieinamos privatumo politikos nuostatos. Pirkėjas ir Pardavėjas be kita ko abipusiai įsipareigoja, dėl Pirkėjo užsakymo sudarymo ir vykdymo metu atskleistų fizinių asmenų (Pirkėjo, darbuotojų ir, ar bet kokių trečiųjų asmenų) asmens duomenų, įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, be atskiro įspėjimo pakeisti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas Pardavėjo interneto tinklapyje atnaujinus (patalpinus) Taisyklių redakciją.
39. Šalys susitaria, kad šalių tinkamai įgaliotų asmenų prisiimti įsipareigojimai tariantis dėl Paslaugų užsakymo, terminų, kainos, užsakymą koreguojant ar vykdant, jeigu jie yra išreikšti ir abipusiai patvirtinti rašytine ar elektronine forma, yra šalims privalomi ir sukuria teisines pasekmes.
40. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (force majeur).
41. Tarp šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę, Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo buveinę.
42. Šalių viena kitai pateikta informacija ir, ar dokumentai laikomi pateikti viena kitai tinkamai, jei yra išsiųsta Pirkėjo ir Pardavėjo užsakymo derinimui naudotu elektroniniu paštu arba registruotu (buveinės ar deklaruotos gyvenamosios vietos) adresu.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.